Báo cáo đại hội đồng cổ đông năm thường niên


Tin tức cổ đông năm 2021

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng [20/01/2021 16:15:32]
- Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 [20/01/2021 16:07:19]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [04/01/2021 13:01:17]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [04/01/2021 13:09:22]

Tin tức cổ đông năm 2020

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 [22/12/2020 10:43:07]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 [22/12/2020 10:37:22]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 [30/11/2020 15:29:57]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [30/11/2020 14:21:37]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [30/11/2020 14:16:10]
- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của cổ phiếu của Công ty CP TS và TM Thuận Phước [09/10/2020 15:09:22]
- Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP TS và TM Thuận Phước [02/10/2020 15:11:57]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [17/09/2020 15:04:22]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [17/09/2020 14:17:35]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hạn mức tín dụng lại Techcombank [16/09/2020 13:21:29]
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất [16/09/2020 13:17:32]
- Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [19/08/2020 09:24:15]
- Công bố thông tin về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp [18/08/2020 16:37:05]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ [11/08/2020 15:12:44]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [03/08/2020 13:17:21]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ của Công ty [28/07/2020 11:13:21]
- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết [24/07/2020 10:24:15]
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng [24/07/2020 10:22:42]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán theo giấy chào bán cổ phần ra công chúng của UBCK Nhà nước [23/07/2020 16:41:36]
- Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu [13/07/2020 09:44:21]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [01/07/2020 10:37:14]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [27/06/2020 13:51:48]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [25/06/2020 09:58:24]
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) [08/06/2020 13:16:31]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng Giám Đốc công ty [15:57:44 02/06/2020]
- Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt [10:20:41 01/06/2020]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức công ty bằng tiền phần còn lại năm 2019 [10:17:25 01/06/2020]
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [14:44:12 20/05/2020]
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) [20/05/2020 11:06:05]
- Công bố cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [09:36:09 19/05/2020]
- Công bố thông tin Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu và Bản cáo bạch [08:54:04 04/05/2020]
- Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:54:04 04/05/2020]
- Văn bản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [11:09:21 27/04/2020]
- Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [10:50:37 25/04/2020]
- Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [15:46:34 24/04/2020]
- Công văn công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán [11:13:50 30/03/2020]
- Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [12/03/2020]
- Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [05/03/2020]
- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [05/03/2020]
- Thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [07/02/2020]
- Thông báo về việc đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 [31/01/2020]
- Công bố thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế [21/01/2020]
- Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 [13/01/2020]
- Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp [08/01/2020]

Tin tức cổ đông năm 2019

- Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp [27/12/2019]
- Công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty [20/12/2019]
- Công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm quyền kế toán trưởng và quyết định bổ nhiệm quyền kế toán trưởng [18/12/2019]
- Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 [17/12/2019]
- Công bố thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP TS&TM Thuận Phước [11/11/2019]
- Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP TS&TM Thuận Phước [11/11/2019]
- Thông báo về việc mở tài khoản và lưu ký chứng khoán cổ đông
- THP: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Công ty CP Thuỷ sản và TM Thuận Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu - Mã chứng khoán: THP
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
- Phiếu cập nhật thông tin nhân thân cổ đông
- Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu lý và giao dịch tại sàn UPCoM
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm SXKD năm 2019
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019
- Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu
- Tờ trình về việc thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo kiểm toán - Tài chính năm 2018
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018
- Nghị quyết của HĐQT về việc khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
- Báo cáo thường niên năm 2018

Tin tức cổ đông năm 2018

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
- Tờ trình mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm năm 2018
- Thông báo về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Mẫu phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Quyết định về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017
- Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

Tin tức cổ đông năm 2017

- Thông báo về việc thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự năm 2017
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2017
- Nghị quyết Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2017
- Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty CP TS và TM Thuận Phước
- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị công ty CP TS và TM Thuận Phước
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Mẫu phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016

Tin tức cổ đông năm 2016

- Báo cáo thường niên năm 2016
- Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu cuối 2016
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016
- Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thường niên năm 2016
- Thông Báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
- Một số vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tin tức cổ đông năm 2015

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Báo cáo đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Thông báo chương trình đại hội cổ đông
- Thông báo tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2015
- Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2015
- Thông báo tình hình quản trị công ty năm 2015 - Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc 2014

Tin tức cổ đông năm 2014

- Nghị quyết đại hội cổ đông 2014
- Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
- Thông báo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Thông báo Khen Thưởng của Hội Đồng Quản Trị năm 2014

Tin tức cổ đông năm 2013

- Biên bản họp đại hội cổ đông 2013
- Báo cáo ban kiểm soát 2013
- Biên bản kiểm phiếu của đại hội 2013
- Phiếu biểu quyết của đại hội 2013
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2011
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2010
- Báo cáo thường niên năm 2012
- Báo cáo thường niên năm 2011
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
- Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2012
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011
- Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2011
- Chương trình đại hội cổ đông 2013
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013
- Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát 2013
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2013

Tin tức cổ đông năm 2012

- Đại hội cổ đông thường niên 2012
- Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2011
- Tờ trình bổ sung điều lệ công ty 2012 - 2017
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và tình hình phân phối lợi nhuận 2012
- Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT-BKS
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2011 - Tình hình nhiệm vụ 2012CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn
PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Chị Lê Thị Minh Thảo - TP KDXNK
Điện thoại: (+84) 909 30 67 26.
Email: Lethiminhthao@thuanphuoc.vn