Báo cáo đại hội đồng cổ đông năm thường niên


Tin tức cổ đông năm 2019

THP: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Công ty CP Thuỷ sản và thương mại Thuận Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu - Mã chứng khoán: THP
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
Phiếu cập nhật thông tin nhân thân cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu lý và giao dịch tại sàn UPCoM
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm SXKD năm 2019
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019
Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu
Tờ trình về việc thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo kiểm toán - Tài chính năm 2018
Nghị quyết của HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018
Nghị quyết của HĐQT về việc khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018

Tin tức cổ đông năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
Tờ trình mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm năm 2018
Thông báo về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018
Mẫu phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Quyết định về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

Tin tức cổ đông năm 2017

Thông báo về việc thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2017
Nghị quyết Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2017
Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty CP TS và TM Thuận Phước
Tờ trình tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị công ty CP TS và TM Thuận Phước
Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Mẫu phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016

Tin tức cổ đông năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu cuối 2016
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thường niên năm 2016
Thông Báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
Một số vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tin tức cổ đông năm 2015

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Báo cáo đại hội đồng cổ đông năm 2015
Thông báo chương trình đại hội cổ đông
Thông báo tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2015
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2015
Thông báo tình hình quản trị công ty năm 2015 - Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc 2014

Tin tức cổ đông năm 2014

Nghị quyết đại hội cổ đông 2014
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
Thông báo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Thông báo Khen Thưởng của Hội Đồng Quản Trị năm 2014

Tin tức cổ đông năm 2013

Biên bản họp đại hội cổ đông 2013
Báo cáo ban kiểm soát 2013
Biên bản kiểm phiếu của đại hội 2013
Phiếu biểu quyết của đại hội 2013
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2011
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2010
Báo cáo thường niên năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2011
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011
Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2011
Chương trình đại hội cổ đông 2013
Báo cáo phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013
Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát 2013
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2013

Tin tức cổ đông năm 2012

Đại hội cổ đông thường niên 2012
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2011
Tờ trình bổ sung điều lệ công ty 2012 - 2017
Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và tình hình phân phối lợi nhuận 2012
Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT-BKS
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2011 - Tình hình nhiệm vụ 2012


Biểu mẫu liên quan (Bấm chọn để tải về)

   Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông
   Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông
   


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn
PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Chị Lê Thị Minh Thảo - TP KDXNK
Điện thoại: (+84) 909 30 67 26.
Email: Lethiminhthao@thuanphuoc.vn