TIN CỔ ĐÔNG


Tin tức cổ đông năm 2024

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [17:01:16 01/07/2024]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [15:03:16 22/05/2024]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [11:13:36 24/04/2024]
- Thông báo thay đổi nhân sự năm 2024 [13:25:21 17/04/2024]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:24:36 17/04/2024]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng VietinBank Đà Nẵng [13:13:11 16/04/2024]
- CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 [11:43:11 30/03/2024]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:05:36 29/03/2024]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:01:36 29/03/2024]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:05:36 23/02/2024]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:01:36 23/02/2024]
- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD 2024 [09:05:27 20/02/2024]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:15:36 18/01/2024]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:14:11 18/01/2024]
- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 [09:05:27 12/01/2024]
- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 [08:23:49 12/01/2024]]
- Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt [09:06:17 03/01/2024]]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt [09:05:17 03/01/2024]

Tin tức cổ đông năm 2023

- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung hợp đồng vay vốn [17:05:17 28/12/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân để bổ sung vốn lưu động của công ty [17:03:27 28/12/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân để bổ sung vốn lưu động của công ty [17:01:57 28/12/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [08:15:36 13/12/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [08:14:11 13/12/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:13:36 27/11/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [07:25:36 08/11/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [07:21:36 08/11/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:25:36 20/10/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:24:56 20/10/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:45:36 04/10/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [14:13:36 13/09/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:55:36 30/08/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:54:56 30/08/2023]
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại công văn số 4574 UBCKNN-GSĐC ngày 11.7.2023 [13:09:36 09/08/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:52:36 24/07/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [16:45:36 24/07/2023]
- CBTT Về việc đính chính thông tin đã công bố trong Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT[11:23:17 21/07/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn VietinBank chi nhánh Đà Nẵng [10:30:17 15/07/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của Công ty [13:25:17 04/07/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [11:25:17 20/06/2023]
- Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [8:25:11 17/06/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [8:20:36 17/06/2023]
-CBTT hợp đồng kiểm toán và soát xét về việc soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kế thúc. [11:13:31 07/06/2023]
- CBTT văn bản giải trình chậm CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 [14:33:11 15/05/2023]
- Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:22:36 12/05/2023]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [10:45:36 12/05/2023]
- CBTT văn bản giải trình chậm CBTT báo cáo thường niên năm 2022 [15:28:23 11/05/2023]
- CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank Đà Nẵng [16:13:23 14/04/2023]
- CBTT xin gia hạn thời gian công bố BCTC Quý I.2023 [13:27:12 11/04/2023]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [13:25:39 11/04/2023]
- CBTT Nghị quyết HDQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2023 [14:00:00 27/03/2023]
-Thông báo thay đổi nhân sự năm 2023 [14:14:32 16/03/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 [15:35:44 01/03/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 [10:47:44 08/02/2023]
- Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt [15:48:44 30/01/2023]
- CBTT Nghị Quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt [15:46:44 30/01/2023]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của công ty [15:41:44 18/01/2023]

Tin tức cổ đông năm 2022

- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của công ty [13:41:44 29/12/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân để bổ sung vốn lưu động của công ty do thiếu sót phần nội dung vay[16:04:56 20/12/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản Viettinbank Đà Nẵng [15:44:56 16/12/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của công ty [15:44:44 16/12/2022]
- Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [15:10:36 01/12/2022]
- CBTT thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh [15:19:36 01/12/2022]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [11:01:36 29/10/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam [14:33:44 28/10/2022]
- CBTT giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi tháng 10.2022 [12:03:44 26/10/2022]
- Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:30:39 26/09/2022]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:30:36 26/09/2022]
- Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [15:45:36 18/08/2022]
- CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Nhà máy chế biến Thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An [11:05:12 16/08/2022]
- CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Nhà máy chế biến Thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An [17:05:36 15/08/2022]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [13:45:36 15/08/2022]
- Thông báo điều động nhân sự [9:40:12 05/08/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc điều chỉnh nội dung vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhanh Đà Nẵng tại Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ký. [11:30:12 03/08/2022]
- Thông báo thay đổi nhân sự công ty năm 2022 [16:16:32 01/08/2022]
- CBTT thông báo giải thể Công ty TNHH MTV Thủy sản An trực thuộc công ty CP Thủy sản và TM Thuận Phước [14:04:12 28/07/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng [15:40:12 26/07/2022]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [10:51:12 11/07/2022]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [08:51:12 23/06/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank Đà Nẵng [15:50:12 06/06/2022]
- Hợp đồng soát xét thông tin tài chính cho chu kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 [02/06/2022 15:45:12]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [20/05/2022 16:07:12]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [16:14:12 17/05/2022]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Lĩnh [11:11:12 07/05/2022]
- Thông báo thay đổi nhân sự công ty năm 2022 [17:30:32 23/04/2022]
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty [17:29:12 23/04/2022]
- Thông báo thay đổi mô hình công ty và báo cáo tài chính năm 2022 [16:17:12 19/04/2022]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Lĩnh [15:15:12 31/03/2022]
-CBTT thông báo tỉ lể sỡ hữu nước ngoài [9:02:32 22/03/2022]
-Thông báo thay đổi nhân sự năm 2022 [16:56:32 19/03/2022]
-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 [16:55:32 19/03/2022]
-CBTT Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 [16:55:03 19/03/2022]
-Văn bản Giải trình chậm công bố thông tin [09:27:12 15/02/2022]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [14:11:12 28/01/2022]
- Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 [13:35:12 27/01/2022]
- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 [13:33:25 27/01/2022]
- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sxkd 2021 do ảnh hưởng dịch covid-19 [16:37:25 10/01/2022]
- CBTT Nghị quyết HDQT về việc thực hiện dự án đầu tư kho lạnh và kế hoạch SXKD 2022 [16:37:11 10/01/2022]
- CBTT quyết định giải thể Công ty TNHH MTV thủy sản An [13:57:11 03/01/2022]

Tin tức cổ đông năm 2021

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:12:11 22/12/2021]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [15:12:02 22/12/2021]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [9:12:41 19/11/2021]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [9:10:19 19/11/2021]
- CBTT nghị quyết 22-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt [10:10:29 09/11/2021]
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt [10:12:29 09/11/2021]
- Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [18/10/2021 15:40:23]
- Báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [18/10/2021 15:40:12]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [13/09/2021 15:21:12]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [13/09/2021 15:12:23]
- Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2021 thay đổi so với kiểm toán đã soát xét [15:18:32 31/08/2021]
- Công văn 151/CV-THP về việc xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 [10/08/2021 13:02:31]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [06/08/2021 15:24:32]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [06/08/2021 15:27:48]
- Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020 [20/01/2021 16:07:19]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [02/07/2021 16:40:14]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [02/07/2021 16:42:03]
- Hợp đồng soát xét thông tin tài chính cho chu kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 [17/06/2021 13:24:03]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty [14/06/2021 15:40:21]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [27/05/2021 16:19:11]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [27/05/2021 16:23:12]
- Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 [08/05/2021 16:19:48]
- Điều lệ công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2021 [08/05/2021 16:17:34]
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [08/05/2021 16:02:22]
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 10/8/2020 đến ngày 19/01/2021 [05/05/2021 15:57:34]
- Cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [05/05/2021 15:48:21]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty [29/04/2021 13:44:35]
- Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ quý I/2020 [26/04/2021 16:52:17]
- Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông [22/04/2021 14:54:09]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [22/04/2021 14:50:04]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [22/04/2021 14:48:32]
- Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [12/04/2021 10:41:37]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [17/03/2021 16:24:43]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [17/03/2021 16:11:39]
- Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [17/03/2021 15:58:07]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [17/03/2021 15:52:34]
- Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [17/03/2021 15:48:22]
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền mặt [04/03/2021 15:39:33]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền mặt năm 2020 [04/03/2021 15:32:21]
- Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt [03/03/2021 10:14:31]
- Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt [03/03/2021 10:05:14]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức công ty bằng tiền phần còn lại của năm 2020 cho cổ đông hiện hữu [03/03/2021 10:02:07]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank [09/02/2021 10:09:32]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [06/02/2021 13:21:34]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [06/02/2021 13:15:02]
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng [20/01/2021 16:15:32]
- Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 [20/01/2021 16:07:19]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [04/01/2021 13:01:17]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [04/01/2021 13:09:22]

Tin tức cổ đông năm 2020

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 [22/12/2020 10:43:07]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 [22/12/2020 10:37:22]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 [30/11/2020 15:29:57]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [30/11/2020 14:21:37]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [30/11/2020 14:16:10]
- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của cổ phiếu của Công ty CP TS và TM Thuận Phước [09/10/2020 15:09:22]
- Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP TS và TM Thuận Phước [02/10/2020 15:11:57]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [17/09/2020 15:04:22]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [17/09/2020 14:17:35]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hạn mức tín dụng lại Techcombank [16/09/2020 13:21:29]
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất [16/09/2020 13:17:32]
- Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [19/08/2020 09:24:15]
- Công bố thông tin về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp [18/08/2020 16:37:05]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ [11/08/2020 15:12:44]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [03/08/2020 13:17:21]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ của Công ty [28/07/2020 11:13:21]
- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết [24/07/2020 10:24:15]
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng [24/07/2020 10:22:42]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán theo giấy chào bán cổ phần ra công chúng của UBCK Nhà nước [23/07/2020 16:41:36]
- Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu [13/07/2020 09:44:21]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thanh Thảo [01/07/2020 10:37:14]
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh [27/06/2020 13:51:48]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [25/06/2020 09:58:24]
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) [08/06/2020 13:16:31]
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng Giám Đốc công ty [15:57:44 02/06/2020]
- Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt [10:20:41 01/06/2020]
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức công ty bằng tiền phần còn lại năm 2019 [10:17:25 01/06/2020]
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [14:44:12 20/05/2020]
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) [20/05/2020 11:06:05]
- Công bố cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [09:36:09 19/05/2020]
- Công bố thông tin Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu và Bản cáo bạch [08:54:04 04/05/2020]
- Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:54:04 04/05/2020]
- Văn bản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [11:09:21 27/04/2020]
- Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [10:50:37 25/04/2020]
- Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [15:46:34 24/04/2020]
- Công văn công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán [11:13:50 30/03/2020]
- Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [12/03/2020]
- Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [05/03/2020]
- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [05/03/2020]
- Thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng [07/02/2020]
- Thông báo về việc đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 [31/01/2020]
- Công bố thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế [21/01/2020]
- Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 [13/01/2020]
- Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp [08/01/2020]

Tin tức cổ đông năm 2019

- Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp [27/12/2019]
- Công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty [20/12/2019]
- Công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm quyền kế toán trưởng và quyết định bổ nhiệm quyền kế toán trưởng [18/12/2019]
- Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 [17/12/2019]
- Công bố thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP TS&TM Thuận Phước [11/11/2019]
- Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP TS&TM Thuận Phước [11/11/2019]
- Thông báo về việc mở tài khoản và lưu ký chứng khoán cổ đông
- THP: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Công ty CP Thuỷ sản và TM Thuận Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu - Mã chứng khoán: THP
- Phiếu cập nhật thông tin nhân thân cổ đông
- Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu lý và giao dịch tại sàn UPCoM
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm SXKD năm 2019
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019
- Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu
- Tờ trình về việc thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo kiểm toán - Tài chính năm 2018
- Nghị quyết của HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018
- Nghị quyết của HĐQT về việc khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
- Báo cáo thường niên năm 2018

Tin tức cổ đông năm 2018

- Tờ trình mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm năm 2018
- Thông báo về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Mẫu phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Quyết định về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017
- Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

Tin tức cổ đông năm 2017

- Thông báo về việc thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự năm 2017
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2017
- Nghị quyết Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước năm 2017
- Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty CP TS và TM Thuận Phước
- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị công ty CP TS và TM Thuận Phước
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Mẫu phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016

Tin tức cổ đông năm 2016

- Báo cáo thường niên năm 2016
- Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016
- Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị thường niên năm 2016
- Thông Báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
- Một số vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tin tức cổ đông năm 2015

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Báo cáo đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Thông báo chương trình đại hội cổ đông
- Thông báo tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2015
- Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2015
- Thông báo tình hình quản trị công ty năm 2015 - Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc 2014

Tin tức cổ đông năm 2014

- Nghị quyết đại hội cổ đông 2014
- Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
- Thông báo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Thông báo Khen Thưởng của Hội Đồng Quản Trị năm 2014

Tin tức cổ đông năm 2013

- Biên bản họp đại hội cổ đông 2013
- Báo cáo ban kiểm soát 2013
- Biên bản kiểm phiếu của đại hội 2013
- Phiếu biểu quyết của đại hội 2013
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2011
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2010
- Báo cáo thường niên năm 2012
- Báo cáo thường niên năm 2011
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
- Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2012
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011
- Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2011
- Chương trình đại hội cổ đông 2013
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013
- Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát 2013
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2013

Tin tức cổ đông năm 2012

- Đại hội cổ đông thường niên 2012
- Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2011
- Tờ trình bổ sung điều lệ công ty 2012 - 2017
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và tình hình phân phối lợi nhuận 2012
- Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT-BKS
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2011 - Tình hình nhiệm vụ 2012CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn