THÔNG BÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION
Địa chỉ: 02 Bùi Quốc Hưng -KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại(Tel): 0511 3 920920        Fax: 0511 3 923308

Số :16TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2012


 

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2011


Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2011, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2011 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước quyết định tạm ứng cổ tức của năm 2011 cụ thể như sau :
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 30% trên mệnh giá.
+ Thời điểm chốt quyền cổ đông : đến hết 14h30 ngày 31 tháng 3 năm 2012
+ Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu : từ ngày 04 tháng 4 năm 2012.
+ Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
+ Địa điểm nhận cổ tức :
- Phòng Tài Chính Kế toán - Công ty CP Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước.
- Địa chỉ : 02 Bùi Quốc Hưng - KCN Dịch vụ Thuỷ sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ : 0511 3920920 - 3920779   Fax : 0511 3923308
Lưu ý : Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo các giấy tờ cần thiết như sau :
- Giấy CMND Bản chính.
- Số chứng nhận cổ đông bản chính.

 

Trân trọng thông báo,

 Đà Nẵng, ngày 27 / 3 /2012

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP THUỶ SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN VĂN LĨNH

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2012
Chương trình đại hội
Tờ trình bổ sung điều lệ công ty 2012 - 2017
Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và tình hình phân phối lợi nhuận 2012
Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT-BKS
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2011 - Tình hình nhiệm vụ 2012Biểu mẫu liên quan (Bấm chọn để tải về)

   Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông
   Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông
   Biên bản họp nhóm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 511 3920 920 / Fax: (+84) 511 3923 308.
Email: contact@thuanphuoc.vn