ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 [15:01:21 17/03/2022]
- Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 [14:10:21 14/03/2022]
- Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 [13:30:21 14/03/2022]
- Bản cung cấp thông tin ứng viên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 [15:03:21 24/02/2022]
- Biển bản họp nhóm cổ đông để cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 [15:03:21 24/02/2022]
- Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 [15:03:21 24/02/2022]
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 [15:03:21 24/02/2022]
- Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 [15:03:21 24/02/2022]
- Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 [15:02:18 24/02/2022]

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [05/05/2021 15:48:21]
- Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 [13:04:18 14/04/2021]

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [14:44:12 20/05/2020]
- Công bố cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [09:36:09 19/05/2020]
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu [13:41:25 12/05/2020]
- Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:54:04 04/05/2020]
- 1. Công bố thông tin [08:30:50 15/04/2020]
- 2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:31:22 15/04/2020]
- 3. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:31:35 15/04/2020]
- 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:31:52 15/04/2020]
- 5. Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:32:23 15/04/2020]
- 6. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:32:46 15/04/2020]
- 7. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:33:54 15/04/2020]
- 8. Danh mục tài liệu [08:34:22 15/04/2020]
- 9. Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:35:26 15/04/2020]
- 10. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:36:32 15/04/2020]
- 11. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 [08:37:11 15/04/2020]
- 12. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 [08:38:42 15/04/2020]
- 13. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:39:15 15/04/2020]
- 14. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 [08:40:28 15/04/2020]
- 15. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 [08:41:31 15/04/2020]
- 16. Tờ trình về việc thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát [08:42:54 15/04/2020]
- 17. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 [08:43:37 15/04/2020]
- 18. Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty [08:44:24 15/04/2020]
- 19. Quy chế nội bộ về quản trị công ty [08:45:29 15/04/2020]
- 20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [08:46:03 15/04/2020]
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn