THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước:


Vào ngày 27 tháng 04 năm 2012, tại hội trường công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với sự tham gia của gần 250 cổ đông công ty. Trong chương trình làm việc của Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo:
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012.
- Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Giới thiệu và thống nhất danh sách bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2011
- Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012.


Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng cho hoạt động của công ty.
Tại Đại hội đã tiến hành bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới với kết quả bầu được 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát.Sau  01 ngày làm việc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

 

Chương trình đại hội cổ đông
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2011
Tờ trình bổ sung điều lệ công ty 2012 - 2017
Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và tình hình phân phối lợi nhuận 2012
Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT-BKS
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2011 - Tình hình nhiệm vụ 2012Biểu mẫu liên quan (Bấm chọn để tải về)

   Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông
   Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông
   Biên bản họp nhóm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn